LICZNIK ODWIEDZIN

NASZA SIEDZIBA

       mapa


Szczegóły lokalizacji

 

HYMN JANA PAWŁA II

       

 

ZAPRASZAMY

UCZESTNICY PROJEKTU

PREZES STOWARZYSZENIA

Nasze logo AUDIENCJAOBITUS, DEPOSITIO ET TUMULATIO

JOANNIS PAULI PP II SANCTAE MEMORIAE


* W blasku Chrystusa zmartwychwstałego, 2 kwietnia roku Pańskiego 2005, o godz. 21.37 wieczorem,

gdy sobota dobiegała kresu i w liturgii rozpoczął się już Dzień Pański w Oktawie Wielkanocy,

Niedziela Bożego Miłosierdzia, umiłowany Pasterz Kościoła Jan Paweł II przeszedł z tego świata do Ojca.

Jego odejściu towarzyszył modlitwą cały Kościół, zwłaszcza młodzież.

* Jan Paweł II był 264 papieżem. Pamięć o Nim pozostaje w sercu Kościoła i całej ludzkości.

* Karol Wojtyła wybrany na papieża 16 października 1978 r. urodził się w Wadowicach, mieście odległym

o 50 km od Krakowa, 18 maja 1920 r.; został ochrzczony dwa dni później w kościele parafialnym przez księdza Franciszka Żaka.

* W wieku lat 9 przyjął I Komunię Świętą, a mając lat 18 – Sakrament Bierzmowania. Przerwawszy studia

z powodu zamknięcia uniwersytetu przez nazistowskich okupantów, pracował w kamieniołomach, a następnie

w fabryce Solvay.

* Od 1942 r., kiedy rozpoznał powołanie kapłańskie zaczął uczęszczać na tajne kursy formacyjne seminarium krakowskiego. 1 listopada 1946 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Adama Sapiechy.

Został następnie wysłany do Rzymu, gdzie uzyskał licencjat i doktorat z teologii na podstawie rozprawy zatytułowanej Doctrina de fide apud Sanctum Ioannem a Cruce.

* Powrócił następnie do Polski, gdzie pełnił różne obowiązki duszpasterskie, wykładając jednocześnie teologię.

4 lipca 1958 r. papież Pius XII mianował Go biskupem pomocniczym w Krakowie, a papież Paweł VI w 1964 r. arcybiskupem tego miasta. Brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II.

26 czerwca 1967 r. Paweł VI wyniósł Go do godności kardynała.

* Na konklawe 16 października 1978 r. został wybrany przez kardynałów na papieża

i przyjął imię „Jan Paweł II”. W niedzielę 22 października uroczyście zainaugurował swoja posługę Piotrową.

* Pontyfikat Jana Pawła II był jednym z najdłuższych w dziejach Kościoła. W tym czasie doszło do wielu różnorodnych, doniosłych przemian. Należy wspomnieć o upadku reżimów, do czego On sam się przyczynił.

Aby głosić Ewangelię, odbył wiele podróży do różnych krajów świata.

* Jan Paweł II pełnił niestrudzenie posługę Piotrową w duchu misyjnym, oddając wszystkie swe siły, powodowany troską o wszystkie kościoły - sollicitudo omnium ecclesiarum - i miłością obejmującą całą ludzkość. Częściej

niż którykolwiek z Jego poprzedników spotykał się z Ludem Bożym i przywódcami państw - podczas uroczystości, audiencji ogólnych i prywatnych oraz wizyt duszpasterskich.

* Z miłości do młodzieży zainicjował Światowe Dni Młodzieży, które gromadziły miliony młodych ludzi

z różnych części świata.

* Z powodzeniem rozwijał dialog z żydami i przedstawicielami innych religii zwołując kilkakrotnie spotkania poświęcone modlitwie o pokój, zwłaszcza w Asyżu.

* W znaczący sposób zwiększył liczbę członków Kolegium Kardynalskiego, mianując 231 kardynałów

(oraz jednego in pectore). Zwołał 15 zgromadzeń Synodu Biskupów: 7 zwyczajnych i 8 specjalnych.

Utworzył wiele diecezji i kościelnych jednostek terytorialnych, szczególnie w Europie Wschodniej.

* Dokonał reformy Kodeksów Prawa Kanonicznego zachodniego i wschodniego, utworzył nowe instytucje

oraz zreorganizował Kurię Rzymską.

* Jako sacerdos magnus pełnił posługę liturgiczną w diecezji rzymskiej i na całym świecie, w pełnej wierności Soborowi Watykańskiemu II. W przykładny sposób pogłębiał życie liturgiczne i duchowość liturgiczną

oraz modlitwę kontemplacyjną, szczególnie adorację eucharystyczną i różaniec (por. list apostolski Rosarium Virginis Mariae).

 

* Pod Jego przewodnictwem Kościół wszedł w trzecie tysiąclecie i świętował Wielki Jubileusz Roku 2000 zgodnie z wytycznymi zawartymi w liście apostolskim Tertio Millennio Adveniente. Rozpoczęła się następnie nowa epoka, co do której Kościół otrzymał wskazania w liście apostolskim Novo Millennio Ineunte, ukazującym wiernym

drogę ku przyszłości.

* Jan Paweł II poprzez Rok Odkupienia, Rok Maryjny i Rok Eucharystii przyczynił się do odnowy duchowej

w Kościele. W sposób niezwykły wspierał dochodzenia kanoniczne dotyczące beatyfikacji i kanonizacji,

ukazujące niezliczone przykłady współczesnej świętości, aby wzbudzały jej pragnienie w ludziach naszych czasów. Ogłosił Doktorem Kościoła św. Teresę od Dzieciątka Jezus.

* Nauczanie doktrynalne Jana Pawła II jest bardzo bogate. Strzegąc depozytu wiary, z mądrością i odwagą szerzył naukę katolicką dotyczącą teologii moralności i duchowości, a także przez cały pontyfikat przeciwstawiał się tendencjom sprzecznym z pierwotną tradycją Kościoła.

* Wśród głównych dokumentów należy wymienić: 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich, a także katechezy wygłoszone podczas audiencji generalnych i przemówienia wygłoszone we wszystkich zakątkach świata. Swym nauczaniem Jan Paweł II utwierdzał i oświecał Lud Boży

w dziedzinie nauki teologicznej (zwłaszcza w pierwszych trzech wielkich encyklikach: Redemptor hominis,

Dives in misericordia, Dominum et vivificantem), antropologicznej i społecznej (encykliki: Laborem exercens,

Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus) moralnej (encykliki: Veritatis splendor, Evangelium vitae), ekumenistycznej (encyklika Ut unum sint), misyjnej (encyklika Redemptoris missio), mariologicznej

(encyklika Redemptoris Mater).

* Promulgował Katechizm Kościoła Katolickiego, opracowany w świetle tradycji według autorytatywnej interpretacji Soboru Watykańskiego II. Opublikował też kilka własnych książek.

* Jego nauczanie osiągnęło najwyższy szczyt w encyklice Ecclesia de Eucharistia i liście apostolskim

Mane nobiscum, Domine w Roku Eucharystii.

* Jan Paweł II pozostawił wszystkim świadectwo pobożności, świętości życia i powszechnego ojcostwa.


 

(podpisy 30 świadków)


CORPUS IOANNIS PAULI II P.M.
VIXIT ANNOS LXXXIV (84)
MENSES X (10) DIES XV (15)
ECCLESIAE UNIVERSAE PRAEFUIT
ANNOS XXVI (26) MENSES V (5) DIES XVII (17)

*Semper in Christo vivas, Pater Sancte !